f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมผ่านระบบ Application “ZOOM” เรื่องการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ และรองผู้อำนวยการแขวงฯ พร้อมหัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Application “ZOOM” เรื่องการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (๗ วันอันตราย) โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒
title
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๔ ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ และนายโกวิท รัศมิทัต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุม โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๔ ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.๒+๗๐๐ - กม.๓+๖๐๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
title
เเนวทางการเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒พร้อมหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียว และทีมงาน ระดมลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ช่วง กม.๐+๕๐๐-กม.๑+๕๐๐ เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมาก กอปรกับมีน้ำล้นจากท่อระบายน้ำขึ้นท่วมผิวทางจราจร ทำให้การจราจร ชะลอตัว ประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง * ขออภัยในความไม่สะดวก*