f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/08/2565 "ขอเชิญชวน รับฟังการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนั้กตะแบก ระหว่าง กม.8+760 - กม.10+240 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2 03/08/2565 "ขอเชิญชวน รับฟังการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.4+550 - กม.5+550 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3 19/07/2565 แผนผังการจัดจราจร โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลทฉบัง 4 จ.ชลบุรี 1 แห่ง ระหว่าง กม.126+000.000 ถึง กม.127+265.000 รวมระยะทาง 1.265 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565
4 23/02/2565 แผนผังและรูปถ่ายการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2565
5 23/02/2565 แผนผังการจัดการจราจรงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 กม.15+221.000 กับทางหลวงหมายเลข 331 กม.25+800.000 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2565
6 02/07/2564 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ฯ (แยกฮาร์เบอร์มอล)
7 02/07/2564 ขออนุญาตปิดการจราจรชั่วคราว งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยและจุด Check Point บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา จ.ชลบุรี
8 20/04/2564 แผนผังการเบี่ยงการจราจร ระหว่างานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331
9 06/01/2564 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร บริเวณแยกห้วยเฝ้า ช่วง กม.100+862.800 - กม.101+269.800
10 17/11/2563 ประชาสัมพันธ์ เบี่ยงการจราจรระหว่างก่อสร้าง และป้ายความปลอดภัย ถนนหมายเลข 3 ช่วง กม.188+830.723 - 189+412.138 RT โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่่ตะเภา)
11 21/07/2563 ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 332 ที่ กม.8+487+907 ด้านซ้ายทาง
12 08/06/2563 ประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา)
13 25/03/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000
14 24/03/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+550
15 18/03/2563 ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)