f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/10/2562
no image
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562
2 25/09/2562 จัดกิจกรรมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วงระหว่างการออกแบบโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3
3 06/09/2562 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562
4 04/09/2562 ประชุมหารือแนวทางการวางแผนจัดการจราจร กรณีสร้างสะพาน Over Pass ในเขตทางหลวงหมายเลข 3574
5 30/07/2562 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จังหวัดชลบุรี
6 22/04/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม
7 10/04/2562 "จุดพักรถบริเวณหน้าห้างฯ บิ๊กซี&โอมโปร"
8 03/04/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331
9 27/03/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
10 25/03/2562 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3245 สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ ระหว่าง กม.22+142.000 - กม.34+000.000 ระยะทาง 11.858 กิโลเมตร
11 25/03/2562 การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม
12 19/03/2562 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) ระหว่าง กม.49+511.500 ถึง กม.69+500.000 ระยะทางประมาณ 29.989 กิโลเมตร
13 13/03/2562 การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง ระหว่างกม.175+442.000 - กม.185+583.000 ระยะทางยาวประมาณ 10.141 กิโลเมตร
14 07/03/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331
15 26/02/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332