f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/08/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาทำงานโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) เพิ่มเติม ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0110 ตอน ทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ ระหว่าง กม.0+956 - กม.7+856 ปริมาณ 8,796 ตรม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/08/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาทำงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด บริเวณทางเข้า - ออกด่านฯ เขาชีโอน ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/08/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเพิ่มเติม ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา-มาบตาพุด ระหว่าง กม.132+600-กม.133+300 ปริมาณงาน 2,625 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/01/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/01/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2561 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.3 ตอน 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/11/2561 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/11/2561 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่องโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ