f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน
ลงวันที่ 02/11/2561

นายนันทศักดิ์  ครองราช

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นางสาวสายชล จูกลิ่น ข้าราชการ
2 นางพจนารถ เกตุแก้ว ข้าราชการ
3 นางสาวบุญญาภา อินทร์ลอย พนักงานราชการ
4 นางจรูญ นุ่มช่วย ลูกจ้างชั่วคราว

 งานในความรับผิดชอบ

1. ให้บริการรับเรื่องจากประชาชนผู้รับบริการ
2. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน
3. ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ
4. เก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


'