f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หมวดทางหลวงบางแสน
ลงวันที่ 02/11/2561

นายสมพงษ์  เทียนสว่าง

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแสน

 

  อัตรากำลัง
ข้าราชการ 2
พนักงานราชการ 0
ลูกจ้างประจำ  0
ลูกจ้างชั่วคราว 22
รวม 24

 

เส้นทางควบคุม

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม 

ตอน  กม.-กม. 

ระยะ

ทางจริง

(กม.)

 ทางบำรุง รวม  
แอสฟัลท์ คอนกรีต
 3 0401 ชลบุรี - ศรีราชา 

94+929 - 103+760,

109+900 - 116+800

15.731 53.411 0.000 53.411
361 0200 ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี 9+000 - 14+216 5.216 16.348 0.000 16.348
3134 0100 แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข 0+000 - 7+533 7.533 21.224 0.000 21.224
3144 0100 ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2+700 - 19+177 16.477 22.091 0.286 22.377
3241 0101 ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ 2+050 - 14+000 11.950 18.838 0.262 19.100
3576 0100 หนองข่า - น้ำตกชันตาเถร 0+000 - 1+250 1.250 1.010 0.240 1.250
รวมระยะทาง 58.157 132.922 0.788 133.710

 

 


'