f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ภารกิจ
ลงวันที่ 29/10/2561

1. กำกับ ดูแล ตรวจตรา บำรุงรักษาทางหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตลอดทั้งปี 
2. ด้านอำนวยความปลอดภัย ต้องมีความสะดวก และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางหลวงในการเดินทาง และการขนส่ง 
3. ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

     3.1 ด้านอำนวยความปลอดภัย ได้แก่ งานเส้นจราจร ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร การ์ดเรล ศาลาทางหลวง และสะพานลอยคนเดินข้าม 
     3.2 ด้านข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การตอบข้อซักถามในเรื่องงานทาง และการประชาสัมพันธ์
     3.3 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมการใช้ทางหลวง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ได้แก่ ห้ามรุกล้ำเขตทางหลวง ห้ามทิ้งขยะ ฯลฯ


'