f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
งานวางแผน
ลงวันที่ 29/10/2561

 

นายพีระพล   สอนเตชา

รักษาการฯ หัวหน้างานวางแผน

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นายศิริพงษ์ น้ำแก้ว ข้าราชการ
2 นายโชคชัย    ไชยสันต์ ข้าราชการ
3 นายนืรัติศัย คงพ่วง พนักงานราชการ
4 นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วนิล พนักงานราชการ 
5 นางณาตยา โชติกาวินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว

 งานในความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนประมาณการ
2. จัดทำแผนบำรุงปกติ
3. จัดทำแผนราคาประเมิน
4. จัดทำแผนราคากลาง
5. สำรวจความเสียหายของผิวทาง


'