f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
งานวางแผน
ลงวันที่ 29/10/2561

นายศราวุธ  ประวัติ

รักษาการฯ หัวหน้างานวางแผน

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นายประพันธ์ พฤคณา ข้าราชการ
2 นายพีระพล สอนเตชา ข้าราชการ
3 นายทศพร มารต่อม ข้าราชการ
4 นายน่านเจ้า ประทัศน์ ข้าราชการ
5 นายธนานันต์ นิลผาย ข้าราชการ
6 นายนิรัติศัย คงพ่วง พนักงานราชการ 
7 นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วนิล พนักงานราชการ 
8 นางณาตยา โชติกาวินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว

 งานในความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนประมาณการ
2. จัดทำแผนบำรุงปกติ
3. จัดทำแผนราคาประเมิน
4. จัดทำแผนราคากลาง
5. สำรวจความเสียหายของผิวทาง


'