f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หมวดทางหลวงเขาคันทรง
ลงวันที่ 02/11/2561

นายสิริกร  กันทะพรม

รักษาการฯ หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรง

  อัตรากำลัง
ข้าราชการ 1
พนักงานราชการ 1
ลูกจ้างประจำ  0
ลูกจ้างชั่วคราว 12
รวม 14

 

เส้นทางควบคุม

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม 

ตอน  กม.-กม. 

ระยะ

ทางจริง

(กม.)

 ทางบำรุง รวม  
แอสฟัลท์ คอนกรีต
331 0103 พ้นเสด็จนอก - หนองปรือ 47+000 - 68+300 21.300 67.917 0.573 68.490
3245 0200 เขาน้อย - หนองเสือช้าง 16+800 - 34+000 17.200 24.317 0.000 24.317
3574 0100 มาบปู - เขาน้อย 0+000 - 14+000 14.000 22.618 0.000 22.618
รวมระยะทาง 52.500 114.852 0.573 115.425

 


'