f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 29/10/2561

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เดิมคือสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา


'