f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หน่วยงานสารบรรณ
ลงวันที่ 29/10/2561

นางสาวสายชล  จูกลิ่น

หัวหน้างานสารบรรณ

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นางสุนันทา มุ่งก่อกลาง ข้าราชการ
2 นางสาวภัคภิญญา หอมหวล พนักงานราชการ
3 นางสาวชวัลลักษณ์ เจริญภักดี พนักงานราชการ
4 นายวิษณุ จริยานุรัตน์ พนักงานราชการ
5 นางสาวสุกัญญา กลุ่มจอหอ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นางมณีรัตน์ มะณีแสง ลูกจ้างชั่วคราว 
7 นางพรรณ์วษา เอียงทอง ลูกจ้างชั่วคราว

งานในความรับผิดชอบ

1. งานรับหนังสือภายใน – ภายนอก
2. งานส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานร่างโต้ตอบหนังสือ
5. บันทึกรายงานการประชุม
6. สรุปผลงานโครงการก่อสร้างภายในสังกัด
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


'