f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 29/10/2561

นายฉัตรชัย  สุขเกษม

รักษาการฯ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นายชาญกิจ โชติกาวินทร์ พนักงานราชการ
2 นายศุภชัย ดัดถุยาวัด พนักงานราชการ
3 นายจักรกฤษณ์ ประสงค์เงิน พนักงานราชการ
4 นายเทอดศักดิ์ ดัดถุยาวัด พนักงานราชการ
5 นายเอนก ไทยเจือ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายวิเชียร เจี๊ยมดี ลูกจ้างชั่วคราว
7 นางพิชญา ศิลาลาย ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายฉลอง ภู่แสงศรี ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสายัณห์ ณรงค์ศรี ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายทรงวุฒิ อัตนาถ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายนราศักดิ์ จันทร์ต่าย ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายสายชล ทิมศรัทธาธรรม ลูกจ้างชั่วคราว
13 นางเรณู พลูสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายวิเชียร ชูกลิ่น ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางนิภา วงษ์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายเฉลิมพล เอี่ยมสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายสุริยา คุ้มทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายวิระพงษ์ โสมสุพิน ลูกจ้างชั่วคราว
19 นางพรทิวา กุลสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายพนัส ไทยเจือ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายเชาวลิตย์ แตงจั่น ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายประจักษ์ แสงสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายศักดิ์ชาย ภารัตนวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายพิเชษฐ์ ปิตานุสรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว

 งานในความรับผิดชอบ

1. ทำการติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์งานอำนวยความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2. กำกับ ดูแล ตรวจตรา ทางหลวงในส่วนงานอำนวยความปลอดภัย ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางใน การเดินทาง และขนส่ง
3. ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านงานอำนวยความปลอดภัย ได้แก่ งานเส้นจราจร ป้ายจราจร ราวกัน อันตรา ศาลา ทางหลวง หลักกิโล หลักนำทาง หลักกันโค้ง เป้าสะท้อนแสง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทางหลวง
4. จัดทำแผนงานอำนวยความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปัญหาการจราจรในปัจจุบัน5. งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
5. งานซ่อมบูรณะทรัพย์สิน
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


'