f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หน่วยงานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 29/10/2561

นางสาวกมลพรรณ  พานทอง

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นางสาวศศิธร จุมพล ลูกจ้างชั่วคราว 
2 นางสาวนรากร   สุขีชล  ลูกจ้างชั่วคราว 
3 นายนพดล พรรณนา ลูกจ้างชั่วคราว
4 นางสาวจิราพร ประสงค์เงิน ลูกจ้างชั่วคราว
5 นางสาวมนัสชนก วรรณศิริ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นางสาวสุนิษา ครองราช ลูกจ้างชั่วคราว

 งานในความรับผิดชอบ

1. จัดหา - จัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีตกลงราคา
- วิธีสอบราคา
- วิธีประกวดราคา
- วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- บันทึกข้อมูลการจัดหาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
- เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์กรมทางหลวง
- บริหารสัญญา
- บันทึกข้อมูลสัญญาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- บันทึกข้อมูลการตรวจรับ ผ่าน Web Online
- แจ้งตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง

2. แจกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3. ควบคุมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
4. ตรวจสอบพัสดุประจำปี
5. จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์


'