f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07756-59 จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.331 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบายศรี-พันเสด็จ ระหว่าง กม.6+000-กม.25+927 ในเขตควบคุมของหมวดเขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 248,000 ตร.ม. 08/07/2563 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 0 จำนวน 1เครื่อง,no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง ประเดือนเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,700 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเจาะจง 02/07/2563 36,091.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 30/06/2569 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/06/2563 25,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 221,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/06/2563 14,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3เครื่อง) จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 50,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/06/2563 9,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 16,510.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 18/06/2563 110,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18/06/2563 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 753 รายการ