f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2056 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 117,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2057 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2058 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2059 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวทล์ 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รถหมายเลข 46-7024-16-0 27/02/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2060 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 4,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2061 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 4,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2062 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 38 รายการ 25/02/2562 182,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2063 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อใบมีดรถเกลี่ย จำนวน 4 ใบ 21/02/2562 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2064 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฮโดรลิค รถเกลี่ย หมายเลข 41-6068-96-3 21/02/2562 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2065 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมกระจกหน้าพร้อมติดฟิลม์ รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน กับรถหมายเลข 46-6468-05-4 21/02/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2066 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมซีนกระบอกไฮโดรลิคตัวขึ้นลงใบมีด รถเกลี่ย หมายเลข 41-6068-96-3 21/02/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2067 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมกระจกหน้าพร้อมติดฟิลม์รถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 44-9941-47-6 21/02/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2068 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2562 425,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2069 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2562 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2070 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องตีเส้นจราจร หมายเลขครุภัณฑ์ 28-32411-0126-18 20/02/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,056 ถึง 2,070 จาก 2,141 รายการ