f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 19/04/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.116+000 - กม.116+665 ปริมาณ 15,900 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 19/04/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี – ศรีราชา ระหว่าง กม.115+965 - กม.116+645 ปริมาณงาน 15,960 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 05/04/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ในทางหลวงหมายเลข3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ที่กม.116+200(lt,rt) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 22/03/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน-ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 01/02/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรทล.3144 ตอนตลาดหนองมน-ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทล.3608 คอนทางต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง(บริการด้านซ้ายทาง) และทล.3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง(ทางบริการด้านชวาทาง ปริมาณ 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 14/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+300 - กม.55+550 ปริมาณางาน 1 แห่ง (4,084 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+045 - กม.20+525 (LT) ปริมาณงาน 40,020 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม.101+400 - กม.102+630 ปริมาณงาน 38,180 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.107+000 - กม.109+100 ปริมาณงาน 24,720 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 188 รายการ