f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66050018537
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่างกม.1+600 - กม.7+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (178ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,328,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/05/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ