f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100077826
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานถมดินหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพัทยา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณ 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 624,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ