f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100060170
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.1+075-กม.3+580 ปริมาณ 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ