f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเพิ่มเติม ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ระหว่าง กม.123+800 - กม.124+150 และ กม.132+600 - กม.133+300 ปริมาณงาน 2,625 ตรม. 02/10/2562 ชบ.2/eb/3/2563 ลว.2 ต.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
167 จ้างเหมาทำงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา - มาบตาพุด บริเวณทางเข้า - ออก ด่านเขาชีโอน ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/10/2562 ชบ.2/eb/2/2563 ลว.2 ต.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
168 จ้างเหมาทำงานโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) เพิ่มเติม ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ ระหว่าง กม.0+956 - กม.7+856 ปริมาณงาน 8,796 เมตร 02/10/2562 ชบ.2/eb/1/2563 ลว.2 ต.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้านฉาง (แยกสวนนงนุช) ที่ กม.163+123 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2562 ชบ.2/eb/32/2562 ลว.2 เม.ย..62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทล. 331 ตอน เขาบายศรี-พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.22+500-กม.23+500 ทล. 331 ตอน พันเสด็จนอก-หนองปรือ กม.50+050 ทล.331 ตอน เนินผาสุก-มาบเอียง ระหว่าง กม.5+000-กม.7+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 02/04/2562 ชบ.2/eb/31/2562 ลว.2 เม.ย.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
171 จ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอนท่างต่างระดับคีรี-พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
172 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 38 รายการ 25/02/2562 ชบ.2(งท)/1/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
173 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้า่งเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 17/01/2562 ชบ.2/eb/26/2562 ลว.17 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคัรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144-กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 ชบ.2/eb/28/2562 ลว.19 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพัทยา - บ้านฉาง ระหว่างกม.154+825-กม.156+773 (RT) ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 19/12/2561 ชบ.2/eb/27/2562 ลว.19 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา-พัทยา กม. 129+469-กม.130+306 ปริมาณงาน 24+716 ตร.ม. 19/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 ลว.19 ธ.ค. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 166 ถึง 176 จาก 176 รายการ