f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออกทางหลวง
ลงวันที่ 29/10/2561

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

กระทรวง: กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

     5.1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : ประกาศกรมทางหลวงเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 12วันทำการ

9. ข้อมูลสถิติ

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน : 30

จำนวนคำขอที่มากที่สุด : 35

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด : 10

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 12/05/2015 14:31

     11.1) สถานที่ให้บริการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ถนนตากอากาศบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
     จังหวัดชลบุรี โทร.0-3838-5778-83 โทรสาร 0-3838-5784 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2)
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.2) สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวงบางละมุง ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
     จังหวัดชลบุรีโทรศัพท์/โทรสาร 0-3824-1011 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.3) สถานที่ให้บริการหมวดทางหลวงสัตหีบ ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     โทรศัพท์ 0-3873-9152 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.4) สถานที่ให้บริการหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
     โทรศัพท์ 0-3830-9198 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (ยกเว้นวัยหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.5) สถานที่ให้บริการหมวดทางหลวงบางแสน ถนนตากอากาศบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
     จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์0-3838-1020 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.6) สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวงเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     โทรศัพท์ 0-3838-7145 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

     11.7) สถานที่ให้บริการหมวดทางหลวงเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
     โทรศัพท์ 0-3830-9198 (แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
     หมายเหตุ -หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขันตฤกษ์)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะทำทางเชื่อมกับทางหลวงต้องมีการขออนุญาตทำทางเชื่อม ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 37โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้

     12.1)อำนาจในการพิจารณาอนุญาต

             12.1.1) รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี

             12.1.2) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1,37/2 , 37/3                 หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง หากนอกเหนือจากแบบมาตรฐานเป็นอำนาจของ รองอธิบดีกรมทางหลวง

             12.1.3) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานี                 บริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง

     12.2)เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้องทราบ

             12.1.1) การขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง ผู้ขออนุญาตต้องมีที่ดินติดกับเขตทางหลวง โดยการยื่นขออนุญาตหากเจ้าของที่ดินไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น               กระทำแทนได้ พร้อมแสดงสำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินที่ติดกับทางหลวง ในการยื่นขออนุญาต
             12.2.2) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรือ เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่                       ต้องการข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางานขออนุญาต

             12.2.3) กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความ               บกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาต ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่กรม                     ทางหลวงจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

                  - หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็นตามข้อกำหนด                       นี้กรมทางหลวงจะไม่รับเรื่องการขออนุญาตนั้น

                  - เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้น                           เรียบร้อยแล้ว

                  - ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

             12.2.4) เมื่อพิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ามาชี้แจ้งให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามาชี้แจ้ง                  ภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดลง

             12.2.5) หมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบรูปแบบ และจุดที่ขออนุญาตในวันยื่นคำขอหรือตามเบอร์โทร.ติดต่อที่ผู้ขออนุญาตให้ไว้ โดยจัดทำบันทึกนัดหมายที่สำนักงานหมวด                        ทางหลวงและจะเริ่มนับเวลาดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา นับแต่วันที่ได้นัดหมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์กรณีหมวดทางหลวงอาจทำการนัดหมายตรวจสอบสถานที่                    ล่าช้า หากติดราชการสำคัญที่ไม่สามารถให้ผู้แทนอื่นไปได้และมีเอกสารชี้แจงผู้ขออนุญาตในวันที่จัดทำบันทึกนัดหมาย

             12.2.6) เบื้องต้นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ โทรสอบถามได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสามารถโทรสอบถาม                 ได้ทาง 1586 เพื่อให้งานขออนุญาตเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริหาร ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร  

หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวงรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร

1 วันทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมวดทางหลวง หรือแขวงทางหลวง)
2) การพิจารณา

- หมวดทางหลวง นัดผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจ
สถานที่จุดขออนุญาตทำทาง
เชื่อมและเสนอความเห็น
ตามหลักวิศวกรรมต่อแขวงทางหลวงเพื่อพิจารณา

- เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร

- รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
พิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาต

15 วันทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมวดทางหลวง หรือแขวงทางหลวง)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
พิจารณาการขออนุญาต
และลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต

- แขวงทางหลวงแจ้งผล
การพิจารณากับผู้ขอนุญาต

5 วันทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2  

ระยะเวลาดำเนินการรวม 21 วันทำการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสารฉบับจริง จำนวนเอกสารฉบับสำเนา หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประชาชน กรมการปกครอง        
2) บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ -        
3) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง        
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
5) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง        

'