f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ลงวันที่ 18/03/2563

18 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


'