f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 ระหว่าง กม.25+927.000 ถึง กม.37+666.840 ระยะทางประมาณ 11.740 กม. (สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง)
ลงวันที่ 20/02/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331

ระหว่าง กม.25+927.000 ถึง กม.37+666.840 ระยะทางประมาณ 11.740 กม. (สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 36 ดาวน์โหลด

'