f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
"ขอเชิญชวน รับฟังการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนั้กตะแบก ระหว่าง กม.8+760 - กม.10+240 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลงวันที่ 03/08/2565

การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนั้กตะแบก ระหว่าง กม.8+760 - กม.10+240 เพื่อดำเนินการขยายไหล่ทางจากเดิม 7/9 เป็น 7/12 และขยายผิวจราจร AC. จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ๆ ละ 3.50 ม. พร้อมตีเส้นจราจร และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินโครงการก่อสร้าง และมีการส่วนร่วมของประชาชน


'