f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนผังและรูปถ่ายการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2565
ลงวันที่ 23/02/2565

'