f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนผังการจัดการจราจรงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 กม.15+221.000 กับทางหลวงหมายเลข 331 กม.25+800.000 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2565
ลงวันที่ 23/02/2565

'