f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ฯ (แยกฮาร์เบอร์มอล)
ลงวันที่ 02/07/2564

ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ฯ (แยกฮาร์เบอร์มอล) ทำการก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ที่ กม.128+300 ปริมาณ 1 แห่ง โดยจะเริ่มทำการเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  จตนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564


'