f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ เบี่ยงการจราจรระหว่างก่อสร้าง และป้ายความปลอดภัย ถนนหมายเลข 3 ช่วง กม.188+830.723 - 189+412.138 RT โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่่ตะเภา)
ลงวันที่ 17/11/2563

'