f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 332 ที่ กม.8+487+907 ด้านซ้ายทาง
ลงวันที่ 21/07/2563

ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 332 ที่ กม.8+487+907 ด้านซ้ายทาง

เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้โดยสะดวก จึงต้องทำการเบี่ยงเส้นทางจราจร

จะเริ่มทำการเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ขออภัยในความไม่สะดวก


'