f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา)
ลงวันที่ 08/06/2563
ประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจร
          กรมทางหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332
สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา)
 
          เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้โดยสะดวกและให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้โดยปลอดภัย
จึงต้องทำการเบี่ยงการจราจรในช่วง ?? บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 332 กม.0+000 - กม.0+200 ด้านซ้ายทาง (บริเวณแยกเจ)
ทั้งนี้ จะดำเนินการเบี่ยงการจราจร ??ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

'