f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+550
ลงวันที่ 24/03/2563

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
นายราชศักดิ์ สุทธินวล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+550
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์และผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่สองข้างทาง และแจกแมส/แอลกอฮอล์เจล ร่วมต้านการแพร่ระบาด COVID-19


'