f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
มาตรการ "One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5"
ลงวันที่ 13/02/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
งานทำความสะอาดถนน สี่แยกเขาไม้แก้ว ทางหลวงหมายเลข 331 ที่ กม.31+100


'