f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ – สำนักตะแบก กม.4+515 - กม.5+565
ลงวันที่ 18/08/2565

วันพฤหัสบดีที่  18 สิงหาคม 2565

ดร.กิตติ  ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจ และออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 14 นำเสนอโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ – สำนักตะแบก

กม.4+515 - กม.5+565 โดยมีนายศุภโชค  มีอำพล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานในการเปิด การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ


'