วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ