f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ผู้บริหาร
ลงวันที่ 29/10/2561
 

นายจักรภพ  วัชรมณเฑียร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

 

นางสาวพิมพร  ธาราทรัพย์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นายจำเนียร  บุญเพ็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายโกวิท  รัศมิทัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวสายชล  จูกลิ่น

หัวหน้างานสารบรรณ

นายยุทธเดช  พวงบู่

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางละมุง

นายสิริกร  กันทะพรม

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นางสุมาลี  นิตยภูติ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายสมพงษ์  เทียนสว่าง

หัวหน้าหมวดทางบางแสน

นายศราวุธ  ประวัติ

รักษาการฯ หัวหน้างานวางแผน

นางสาวกมลพรรณ  พานทอง

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

นายสัตยา  จุฑาจันทร์

หัวหน้าหมวดทางหลวงสัตหีบ

นายสมศักดิ์  กำปงซัน

หัวหน้างานปรับซ่อม

นางพจนารถ  เกตุแก้ว

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายนฤดล  บำรุงวงษ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียว

 
 

นายเสกสรรค์  สวยรูป

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว

 
 

นายพงษ์สิทธิ์  มามิดา

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรง

 
 

นางสาวสายชล  จูกลิ่น

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ข้าราชการ 17 อัตรา
ลูกจ้างประจำ 10 อัตรา
พนักงานราชการ 17 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ) 6 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 172 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 220 อัตรา


'